Befolkningsdel

SNAC NORDANSTIG

Befolkningsdelen

Den longitudinella datainsamlingen i befolkningsperspektivet avser att genom upprepade undersökningar, intervjuer, enkäter etc följa hälsa, sjukdom, funktionsförmåga, sociala förhållanden och vårdbehov i ett urval av äldrebefolkningen.

En del av sjuksköterskans undersökning är ett minnestest Sjuksköterskan frågar Dig även om dina matvanor och om du får någon form av hjälp, antingen av någon formell vårdgivare eller av någon anhörig. Även frågor om hur du uppfattar din livssituation ingår i undersökningen.

Denna information kompletteras med olika slag av registerdata. De fyra områdena arbetar med en gemensam studiedesign. Under 2001- 2003 har en s k baslinje-undersökning gjorts,avseende ett urval av i respektive område boende personer i åldrarna 60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 och 99 år.

Dessa personer kommer sedan att följas regelbundet, de yngre vart sjätte år och de äldre vart tredje. Urvalet omfattar totalt ca 11 000 personer i hela Sverige. Ett visst tilläggsurval av yngre och äldre personer har finansierats genom forskningsanslag. Vart sjätte år läggs en ny kohort 60-åringar till studiepopulationen. På detta sätt blir det möjligt att både följa åldrandet hos enskilda personer i skilda åldersgrupper och samhällsförhållanden och att jämföra kohorter - exempekvis med avseende på hälsoförbättringar. Genom den rika mängden av uppgifter som insamlas om varje person kan åldrandet med uppkomsten och utvecklingen av funktionshinder och vårdbehov studeras från ett flertal olika aspekter och mot en bakgrund av en mångfald tänkbara påverkande faktorer.

Datainsamling

 I befolkningsdelen utgör intervjuer och tester stommen i den undersökning som görs.

Sjuksköterskans undersökning

Undersökningen som sjuksköterskan gör är en intervju som behandlar stora delar av ditt liv och den består av åtta olika moment med ett antal frågor inom varje delmoment. Intervjun behandlar saker som var och hur du bott, hur din familj ser ut och har sett ut. Den tar även upp tobaks- och alkoholvanor, samt hur ditt yrkesliv tett sig. Vidare fortsätter intervjun med vad och hur Du klarar av vardagens alla situationer d v s funktionsförmåga.

Intervjun gör Du tillsammans med sjuksköterskan där ni kommer överens om att träffas,  ofta sker det i hemmet hos den som intervjuas.

Undersköterskans undersökning

Denna undersökning görs oftast i samband med den läkarundersökning probanden (den äldre) genomgår inom ramen för studien.

Undersköterskan mäter och väger dig samt tar ditt blodtryck och testar hörsel och syn. I undersökningen ingår också moment som innebär att din styrka och balans testas.

Vid undersökningen tas även blodprover som sedan skickas till ett laboratorium för analys.Blodprovet ger många uppgifter bl a blodvärde, blodsalter, njurfunktion, leverprover, ämnesomsättning, blodkalk, blodäggvita, vitamin B12, folsyra, kolesterol och s k långsocker.

Läkarens undersökning

Både läkare och sjuksköterska intervjuar den undersökte (kallas ofta proband). En undersköterska tar prover och utför tester på syn, handstyrka och lungkapacitet bland mycket annat.

Läkarundersökningen omfattar två delar. Dels en fullständig hälsoundersökning som utförs av Anders Wimo, professor och familjeläkare. Dels av en intervjudel som innehåller frågor som rör mediciner (nuvarande och tidigare) samt vilka sjukdomar du eventuellt haft eller har och om du sökt hjälp i någon form för åkommorna. Vidare görs en kroppsundersökning med bl a neurologisk undersökning som innebär att nervsystemet undersöks.

Snacnordanstig.se © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

2007.10.20

Anders Wimo, forskningsledare för SNAC Nordanstig har skrivit en rapport för socialstyrelsen om kostnad för demenssjukdomar och antalet dementa i Sverige. Läs mer här

Anders Wimo, forskningsledare för SNAC Nordanstig har utsetts till professor i geriatrisk allmänmedicin med inriktning på hälsoekonomi. Läs mer här

Idag smyger de nya undersökningarna igång!!! Ulrika börjar med den nya kohorten och undersköterskans undersökning av de nya probanderna. Lycka till!

2007.05.23

2007.01.08

Snacnordanstig.se © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use