Mer

Datainsamling..more

SNAC Kommun..more

Publikationer..more

Medarbetare..more

Ansökan om datamore

 

 

Befolkningsdelen

Den longitudinella datainsamlingen i befolkningsperspektivet avser att genom upprepade undersökningar, intervjuer, enkäter etc följa hälsa, sjukdom, funktionsförmåga, sociala förhållanden och vårdbehov i ett urval av äldrebefolkningen.

2007 kördes en helt ny omgång av undersökningar igång igen. Under 2007 och 2008 och en del av år 2009 ska alla som tidigare undersökts få en komplett undersökning igen. Dessutom tas nya 60 och 81-åringar in i projektet.

Åren 2004-2006 gjordes en återundersökning av de som då var 81 år eller äldre.

Denna information kompletteras med olika slag av registerdata. De fyra områdena arbetar med en gemensam studiedesign. Under 2001- 2003 har en s k baslinje-undersökning gjorts,avseende ett urval av i respektive område boende personer i åldrarna 60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 och 99 år. Dessa personer kommer sedan att följas regelbundet- de yngre vart sjätte år och de äldre vart tredje. Urvalet omfattar totalt ca 11 000 personer. Ett visst tilläggsurval av yngre och äldre personer har finansierats genom forskningsanslag. Vart sjätte år läggs en ny kohort 60-åringar till studiepopulationen. På detta sätt blir det möjligt att både följa åldrandet hos enskilda personer i skilda åldersgrupper och samhällsförhållanden och att jämföra kohorter - exempekvis med avseende på hälsoförbättringar. Genom den rika mängden av uppgifter som insamlas om varje person kan åldrandet med uppkomsten och utvecklingen av funktionshinder och vårdbehov studeras från ett flertal olika aspekter och mot en bakgrund av en mångfald tänkbara påverkande faktorer.